JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK
zasady przystąpienia do programu


1) Sprawdź, do której kategorii należy Twoja szkoła:

 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia 2017 - 2019, (kwota dotacji 14 tyś. zł) szczegóły.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (kwota dotacji 35 tyś. zł) szczegóły.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi) (kwota dotacji 35 tyś zł).
 • Szkoły ponadpodstawowe publiczne, (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) (kwota dotacji 14 tyś. zł) szczegóły.
 • Organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW): kwota dotacji 100 tyś. dotacji + 20% środków własnych


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192

2) Sprawdź warunki przystąpienia do programu:

Każdy podmiot wnioskujący powinien posiadać:

 • Dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
 • Co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń: laptop z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym, routerem.
 • Co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu.
 • Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W zależności od wnioskowanych pomocy niektóre podmioty mogą być zwolnione z poszczególnych wymagań.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192

3) Wybierz rekomendowany zestaw pomocy dydaktycznych dla Twojej placówki:

Szkoły podstawowe:

 • Monitory interaktywne, zestawy tablic interaktywnych. szczegóły.
 • Zestawy do pracy rewalidacyjnej z dziećmi szczegóły.
  Szkoły średnie:
 • Monitory interaktywne, zestawy tablic interaktywnych szczegóły.
 • Zestawy wirtualnych laboratoriów szczegóły.
 • Zestawy do nauki robotyki i programowania. szczegóły i tu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192

4) Wybierz zadeklarowaną formę wkładu własnego
(rzeczowy lub finansowy):

 • Wkład rzeczowy - to wkład wniesiony w formie wydatków poniesionych przez szkołę w roku kalendarzowym składania wniosku (jednak nie później niż data jego złożenia) na sprzęt komputerowy lub i inne urządzenia TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, udokumentowany f-vat zakupu.
 • Wkład finansowy - to wkład przeznaczony przez organ prowadzący na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku jego złożenia.

  Minimalna wartość wkładu własnego powinna wynosić min. 20% kosztu całego zadania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192

5) Wypełnij wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na rok 2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe wnioski, które można pobrać ze strony MEN.

Dodatkowo przygotowaliśmy wnioski pod konkretne zestawy dostępne po wyborze kategorii szkoły na stronie https://cyfrowaszkola.eu/.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192

6) Podpisz wniosek i złóż do 4 września 2021r.

Aby uzupełnić wniosek każda szkoła powinna przygotować następujące dane:

 • Nazwa szkoły i wszystkie dane adresowe i telefony wraz z numerem RSPO, dane osoby do kontaktu.
 • Pełna nazwa organu prowadzącego (nazwa i adres)
 • Liczba sal lekcyjnych, które są do dyspozycji szkoły,
 • Informacja o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w urządzenia TiK tzn. komputery, tablice interaktywne, monitory interaktywne itp.
 • informacja o udziale w projektach POWER, POPPC, np. "lekcja", "Enter".
 • ilość uczniów "ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" zgłoszona przez szkołę w roku poprzednim, (w przypadku gdy składany będzie wniosek o pomoce dydaktyczne w tym zakresie).

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
660 412 192


TERMINY:

Zgodnie z oficjalnymi informacjami z MEN pierwotny termin złożenia wniosków  dla wszystkich zainteresowanych szkół mija 4 września 2021r.
pozostało jeszcze:

Organy prowadzące powinny składać wnioski do dnia 14 września 2021r.
patrz komunikat MENCałość projektu powinna być sfinalizowana do końca roku kalendarzowego.

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates